« Tin Mừng có sức biến đổi nếu như chúng ta chấp nhận để cho Lời Chúa biến đổi chúng ta. Vì thế đọc Lời Chúa là tiếp xúc, là nghĩ, là sống và hành động theo lời Ngài; và qua đó sẽ cảm nghiệm Ngài thực là đường, là sự thật và là sự sống vĩnh cửu cho ta. »

Ngày 7 tháng Giêng Mùa Giáng Sinh (dành cho những nơi cử hành lễ Hiển Linh vào Chúa Nhật ngày 7 hoặc 8 tháng Giêng)

Bài Ðọc I: 1 Ga 5, 14-21
"Chúa nhậm lời chúng ta kêu cầu".

Ngày 6 tháng Giêng Mùa Giáng Sinh (dành cho những nơi cử hành lễ Hiển Linh vào Chúa Nhật ngày 7 hoặc 8 tháng Giêng)

Bài Ðọc I: 1 Ga 5,5-6.8-13
"Thánh Thần, nước và máu"

Ngày 5 tháng Giêng Mùa Giáng Sinh

Bài Ðọc I: 1 Ga 3, 11-21
"Chúng ta đã được chuyển từ cõi chết đến cõi sống, vì chúng ta thương yêu anh em".

Ngày 4 tháng Giêng Mùa Giáng Sinh

Bài Ðọc I: 1 Ga 3, 7-10
"Người ấy không phạm tội được, vì đã sinh ra bởi Thiên Chúa".

Ngày 3 tháng Giêng Mùa Giáng Sinh

Bài Ðọc I: 1 Ga 2,29-3,
"Bất cứ ai ở trong Người đều không phạm tội".

Ngày 2 tháng Giêng Mùa Giáng Sinh

Bài Ðọc I: 1Jo 2,22-28
"Ước gì điều các con đã nghe từ ban đầu, vẫn ở lại mãi trong các con"

Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa

Bài Ðọc I: Ds 6, 22-27
"Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng".